Meer info

ABPM

In veel huisartspraktijken wordt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM) reeds toegepast. Waar dit nog niet het geval is, biedt Vasant deze techniek aan. Eveneens bieden wij onze expertise aan voor de beoordeling van eerder verrichte metingen.

Meer info

De bloeddruk schommelt over de dag behoorlijk. Het is daarom dat uw huisarts in de praktijk het liefst de bloeddruk op hetzelfde moment van de dag meet. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Een 24-uurs bloeddrukmeting biedt hiervoor een oplossing. De bloeddruk wordt met regelmatige tussenpozen gemeten waardoor uw arts eveneens het verloop over de dag kan beoordelen. Een gezond bloeddruk patroon vertoont ‘s nachts een dip. Ook hebben bepaalde activiteiten invloed op de hoogte van de bloeddruk. Dat betekent dat de bloeddruk af en toe best wat hoger mag zijn. Wij kijken daarom vooral naar gemiddelde waarden. De gemiddelde waarde over 24 uur, de gemiddelde waarde overdag en de gemiddelde waarde ‘s nachts. Als de gemiddelde waarde ‘s nachts onvoldoende daalt ten opzichte van de gemiddelde dagwaarde, spreken we van non-dipping. Ongeacht of de gemiddelde bloeddruk te hoog is, geeft dit een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Wat kunt u verwachten bij een 24-uurs bloeddrukmeting?

U krijgt, net als bij een normale bloeddrukmeting, een band om uw arm. Deze wordt verbonden met een kastje dat aan uw riem hangt en ‘s nachts op uw nachtkastje ligt. Dit kastje zal doorgaans overdag elk kwartier en ‘s nachts elk half uur uw bloeddruk meten. Van te voren hoort u een signaal zodat u even stil kan blijven staan of zitten tijdens de meting. De meeste mensen worden ‘s nachts niet wakker van de meting.

Ook krijgt u een dagboekje mee. Hierin kunt u aangeven wanneer u bent gaan slapen en wanneer u bent opgestaan, wanneer u hebt gegeten of gedronken en wanneer dingen zijn gebeurd die van invloed zouden kunnen zijn op de bloeddruk. Emoties kunnen de bloeddruk sterk veranderen bijvoorbeeld. Minstens 24-uur later kan het apparaat weer worden afgekoppeld. De computer leest uw waarden uit en berekend de gemiddelden. Bij de meeste mensen wordt tegenwoordig tenminste één keer een ABPM gedaan om hoge bloeddruk vast te stellen of uit te sluiten.

PWA

Polsgolf Analyse (Pulse Wave Analysis, PWA) is het beoordelen van de vorm van de bloeddrukgolf. Hieruit kunnen we informatie halen over de toestand van uw bloedvaten en het effect van medicijnen.

Meer info

Wat gebeurt met de druk in de vaten tijdens een hartslag?

Als het hart samentrekt wordt er een drukgolf de slagaderen ingestuurd. Deze drukgolf kaatst tijdens eenzelfde hartslag terug ter hoogte van de aftakkingen en eveneens geleidelijk door het smaller worden van de vaten. Deze terugkaatsingen gedragen zich als één enkele golf en verhogen de druk veroorzaakt door de eerste voorwaartse golf. De snelheid van de drukgolf is vooral afhankelijk van de vaatwandstijfheid. Stijvere vaten resulteren in een snellere golf. Een snellere golf zorgt ervoor dat een groot deel van de verhoging van de druk al tijdens de samentrekkingsfase (systole) plaatsvindt en zodoende minder tijdens de ontspanningsfase (diastole). De kransslagaderen worden juist gevuld tijdens de ontspanningsfase en dat is waar de drukverhoging gunstig is. Als de drukverhoging tijdens de samentrekkingsfase plaatsvindt, moet het hart harder werken en is er minder efficiënte zuurstofvoorziening tijdens de ontspanningsfase.

Centrale bloeddruk

Als de vaten soepel zijn en de drukgolf zodoende relatief traag, kan de arm bloeddruk dus gek genoeg een stuk hoger zijn dan de bloeddruk in de grote vaten. Dit komt doordat de golf verderop in het traject steeds sneller gaat en de terugkaatsingen ook meer het eerste deel van de golf beïnvloeden. Dit wordt het amplificatie fenomeen genoemd en wordt vooral bij jongeren gevonden. De bloeddruk in de grote vaten noemt men de centrale bloeddruk. Uit onderzoek blijkt dat het vooral deze druk is die van invloed is op het risico op hart- en vaatziekten. Met de PWA kunnen we de bloeddrukgolf opsplitsen in een voorwaartse en een teruggekaatste golf en met behulp van een transferfunctie weer terugrekenen hoe de verhouding tussen deze golven was net na het hart. Het optellen van deze golven geeft een goede benadering van de daadwerkelijke druk aldaar.

Omdat het amplificatie fenomeen bij mensen ouder dan 50 jaar nog maar een minieme rol speelt, wordt de centrale bloeddruk in de praktijk niet standaard bepaald. Bij jongeren kan het echter zijn dat de arm bloeddruk behoorlijk verhoogt is, terwijl de centrale bloeddruk normaal is. Deze meting is daarom vooral bij jongeren met een verhoogde arm bloeddruk van belang. Voor onderzoek is de PWA erg nuttig. Er zijn aanwijzingen dat we in de nabije toekomst zelfs met een smartphone PWA kunnen uitvoeren en mogelijk ook een inschatting kunnen maken van de vaatwandstijfheid. Vasant is momenteel bezig met ontwikkelen van dergelijke technieken. Wij vragen u daarom of wij de metingen die bij u worden verricht mogen gebruiken voor onderzoek. Uiteraard worden uw gegevens en uitslagen niet met derden gedeeld.

Wat kan er nog meer bepaald worden met PWA?

Er zijn veel bepalingen mogelijk met PWA, zoals de augmentatie-index, terugkeertijd, reflexie grootte, perifere vaatweerstand, hartminuutvolume, slagvolume en mogelijk zelfs de polsgolfsnelheid. Deze bepalingen uit de PWA worden vooralsnog niet toegepast in de kliniek omdat de betrouwbaarheid ervan nog te wensen over laat. Voor onderzoek zijn ze erg interessant. Veel methoden van PWA geven eveneens de uitslag van enkele van deze bepaling weer in het verslag. Wij raden u aan deze bepalingen uit de PWA met een korreltje zout te nemen, totdat ze zijn bevestigd door andere technieken.